Zaznacz stronę

Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

1.Sklep internetowy Krakoskie Świece, dostępny pod adresem internetowym https://sklep.krakoskieswiece.pl, prowadzony jest przez COSLAB Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zacisze 6, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000501252, o kapitale zakładowym 50.000 złotych, NIP: 6762474797, REGON 123072642.

2. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

3.Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

§ 2

Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

Sprzedawca – COSLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zacisze 6, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 6762474797, działalność wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000501252, która, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów .

Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez COSLAB Sp. z o.o. dostępny na stronie internetowej pod adresem https://sklep.krakoskieswiece.pl

Klient – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu internetowego, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu internetowego), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie COSLAB Sp. z o.o. przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia.

Konto – konto Klienta w Sklepie internetowym, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których COSLAB Sp. z o.o. skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar przewoźnikowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem przewoźnika do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 7792308495 oraz numer REGON 300523444

§ 3

Kontakt ze Sklepem internetowym

Adres Sprzedawcy: ul. Zacisze 6, 31 – 156 Kraków

Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@krakoskieswiece.pl

Numer telefonu Sprzedawcy: +48 797 700 987

Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 64 1020 2892 0000 5902 0626 1764

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach: 8 – 17

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet.

 2. posiadanie przeglądarki internetowej typu:

a) Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies

lub

b) Mozilla Firefox w wersji 52.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

lub

c) Google Chrome w wersji 56.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

lub

d) Opera w wersji 43.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

lub

e) Apple Safari 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

 1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Klient będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu internetowego pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 1. Klient nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu, z uwzględnieniem postanowień zawartych w §6 pkt 4.

 1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, zgodnie z wymaganiami technicznymi określonymi w §4.

 1. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w formularzach, o których mowa w §6 pkt 2 i 3 oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu.

Dane podane przez Klienta nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.

 1. Wykorzystywanie przez Klienta nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu internetowego oraz układu i kompozycji Sklepu internetowego jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy. Zabronione jest podejmowanie przez Klienta jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu internetowego, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Klientem.

 1. Klient zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie internetowym.

§6

Rejestracja w sklepie

 1. Klient ma możliwość:

  1. korzystania ze Sklepu internetowego, w tym zawierania Umów, bez konieczności dokonywania rejestracji, lub

  2. dokonania dobrowolnej i nieodpłatnej rejestracji w Sklepie internetowym z wykorzystaniem danych dostępowych Klienta (login i hasło).

 2. Zawarcie Umowy na zakup danego Produktu bez uprzedniej rejestracji w Sklepie internetowym jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

a) prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego poprzez podanie wymaganych danych,

b) akceptacji Regulaminu.

 

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:

  1. zalogowania się w Sklepie internetowym za pomocą loginu i hasła dostępu przypisanego do konta Klienta, z wykorzystaniem odpowiedniego formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej Sklepu,

  2. akceptacji Regulaminu.

 1. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie internetowym, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie internetowym, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Klienta.

 1. Sprzedawca może żądać uwiarygodnienia podanych przez Klienta danych, w tym w przypadku aktualizacji danych Klienta, poprzez przesłanie do Sprzedawcy wymaganych dokumentów.

 1. W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych Klienta podanych podczas rejestracji Klient powinien je zaktualizować przed zawarciem kolejnej Umowy, korzystając z odpowiedniego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.

 1. Z chwilą rejestracji w Sklepie internetowym tworzone jest konto Klienta stanowiące zbiór zasobów, w którym gromadzone są informacje o Kliencie oraz o jego działaniach w ramach Sklepu internetowego w związku z zawieranymi Umowami. W ramach swojego konta Klient ma m.in. dostęp do historii swoich zamówień w Sklepie internetowym.

§7

Przyjmowanie i realizacja zamówień

 1. Klient, przeglądając strony Sklepu internetowego, w szczególności prezentujące Produkty, ma możliwość zapoznania się z ich opisem, cechami, parametrami technicznymi, ceną oraz kosztem wysyłki oraz kosztami dodatkowymi.

Sprzedawca zobowiązuje się do prezentowania na powyższych stronach jasnych i rzetelnych informacji umożliwiających Klientowi zapoznanie się z jego ofertą.

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Produkt, które zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Produktów zgromadzonych w Koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Produktów Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego kolejnych Produktów lub usuwanie ich z koszyka.

 1. Po ostatecznym wyborze Produktów przeznaczonych do zakupu Klient zostaje skierowany do formularza internetowego służącego do składania zamówień w Sklepie internetowym.

Formularz składania zamówienia może być złożony z formularzy składowych służących do określenia:

a) adresu dostawy,

b) sposobu dostawy,

c) sposobu dokonania płatności za Produkt.

 

 1. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną przez Klienta Sprzedawcy. Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie zostało złożone prawidłowo (zgodnie z postanowieniami Regulaminu). W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

 1. Po złożeniu prawidłowego zamówienia Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub podczas rejestracji. Umowa na dany Produkt zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.

 

6. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep internetowy zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty zawarcia Umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

7. Zamówiony towar można odebrać osobiście w siedzibie Sprzedającego lub towar jest dostarczany za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich za pobraniem.

8. Przy wyborze opcji płatności „przelewem” lub przelewem online” do czasu wysyłki podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu internetowego (zwykle 1-2 dni robocze).

9. W przypadku wysyłki poza granicę Polski koszt wysyłki jest negocjowany indywidualnie przed potwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

10. Po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Sklep internetowy zobowiązuje się wysłać Klientowi towar zgodnie z Zamówieniem w ciągu 2 dni roboczych od dnia zapłaty ceny przez Klienta, chyba, że Klient wyrazi chęć otrzymania przesyłki w innym terminie lub na innych warunkach.

11. Klienci informowani są o statusie Zamówienia pocztą elektroniczną.

12. W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w ciągu 5 dni zostaje ono skasowane.

13. Klient, odbierając przesyłkę z Zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu internetowego wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.

14. Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami.

15. Powyższa zgoda uprawnia Sprzedawcę również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

§8

Ceny towarów

 1. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie internetowym Produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dokonania zakupu, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze.

 1. Płatności za nabyte w Sklepie internetowym przez Klienta Produkty (cena oraz koszty dostawy) dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w Sklepie internetowym oraz na zasadach określonych przez Sprzedawcę.

 1. Wszystkie ceny w Sklepie internetowym są określone w PLN, są cenami brutto zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów.

 1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. Koszty wysyłki (dostawy) naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami firm kurierskich i zależą od wagi, rozmiarów przesyłki, wyboru sposobu dostawy oraz od wybranej formy płatności. Klient w trakcie wypełniania interaktywnego formularza Zamówienia jest informowany o kosztach wysyłki, dokonuje wyboru sposobu dostawy i akceptuje koszt wysyłki podczas składania Zamówienia.

 1. Koszty dostawy ponosi Klient, chyba, że opis oferty Produktu stanowi inaczej.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy skutecznie złożonych Zamówień.

 1. W przypadku braku wpłaty za Zamówienie w terminie 7 dni od jego złożenia Zamówienie zostanie anulowane.

§9

Dostawa

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta w terminie określonym w ofercie.

 1. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktu w Sklepie internetowym jest adres dostawy wskazany przez Klienta, z zastrzeżeniem Produktów odbieranych osobiście przez Klientów, w których miejscem spełnienia świadczenia jest wybrany przez Klienta punkt odbioru osobistego.

§ 10

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.

 1. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.

 

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

d) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

e) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

f) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

g) W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie internetowym.

§11

Postępowanie reklamacyjne

 1. Klient może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sprzedawcy oraz korzystania ze Sklepu internetowego.

 1. Reklamację można składać w formie elektronicznej na adres e-mail Sprzedawcy lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w §3 Regulaminu.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,

b) datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

c) przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Klienta,

d) wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację,

 1. O rozstrzygnięciu reklamacji Klient zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej bądź za pomocą poczty tradycyjnej.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13

Przerwy techniczne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu internetowego. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

§ 14

Informacje o Produktach

 1. Świece sprzedawane w Sklepie internetowym Sprzedawcy opatrzone są średniowieczną krakowską pieczęcią miejską lub ręcznie wykonanym malunkiem autorstwa absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Kristiny Khvostik i mogą nieznacznie różnić się wyglądem.

2. Kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości ze względu na różną regulację monitorów.

 1. Wymiary szkła i świec podane w opisach są wymiarami uśrednionymi , mogą nieznacznie się różnic z uwagi na ich ręczne wykonanie.

§ 15

Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybrany podmiot obsługujący powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Zmiana Regulaminu nie dotyczy Umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu.

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. W sprawach dotyczących korzystania z usług PayU w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu świadczenia usługi PayU.